miércoles, 13 de noviembre de 2013

ACT. 2. LLEGIR. EL DICCIONARIO


L'activitat consistiria en llegir aquesta entrada de la Wikipèdia i fer un mapa conceptual mitjançant Bubbl.us. Desprès de crear el document els alumnes hauran de dessar o imprimir el document i lliurar-lo al professor.
Aquesta activitat està pensada per alumnes de 1er d'ESO i pertany als continguts de l'assignatura de Llengua i literatura castellana.


OBJECTIUS
  • Desenvolupar la capacitat de comprensió lectora.
  • Llegir de forma expressiva i comprensiva textos expositius.
  • Sintetitzar la informació dels textos per mitjà d'esquemes.
  • Conèixer i usar els procediments adequats per a la realització d'esquemes.
  • Conèixer i usar els procediments adequats per a la realització de mapes conceptuals.
  • Conèixer el diccionari i la seva diversitat tipològica.




CONTINGUTS
  • L'esquema. Formes de representació.
  • Els diccionaris. Les seves classes.
  • El mapa conceptual. Les seves classes.



METODOLOGIA
Es farà servir l'article de la Wikipèdia corresponent a l'entrada “diccionario”. A partir d'aquest text es farà una lectura reflexiva de les idees principals i secundàries. A continuació es farà un petit esquema a la llibreta donant-li una forma jeràrquica per a que quedin reflectides les idees principals i secundàries del text. L'objectiu final es crear una mapa conceptual mitjançant l'eina digital Bubbl.us. En aquest document que els alumnes hauran d'imprimir ha de quedar reflectit els següents apartats o nuclis d'informació: definició, utilitat, característiques, parts d'una entrada i classes de diccionaris.
Aquesta activitat està pensada per realitzar-la en una única sessió, tenint en compte que ja s'hauria d'haver explicat prèviament els conceptes establerts per realitzar-la correctament.
El lliurament del mapa conceptual es podrà realitzar a la següent sessió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario